Pengertian Pancasila Adalah: Arti, Sejarah, Tujuan, Fungsi Pancasila

Pengertian Pancasila Adalah: Arti, Sejarah, Tujuan, Fungsi Pancasila - Sebenarnya, apa arti Pancasila? Pengertian Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia yg menjadi landasan dari segala keputusan bangsa & mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah dasar pada mengatur pemerintahan negara Indonesia yang mengutamakan seluruh komponen di seluruh wilayah Indonesia. 

Pengertian Pancasila

Pengertian Pancasila

Secara Etimologi, kata “Pancasila” asal berdasarkan bahasa Sansekerta India (Kasta Brahmana), yaitu istilah “Panca” yang merupakan Lima, dan “Sila” yg merupakan Dasar. Sehingga arti Pancasila secara harfiah adalah Lima Dasar. 

Pancasila dicetuskan sang para pendiri bangsa Indonesia agar kita mempunyai pondasi yg bertenaga atau Kuat dalam menjalankan pemerintahan. Artinya, menggunakan adanya Pancasila maka Indonesia mempunyai dasar atau pondasi dalam bernegara sebagai akibatnya tidak mudah dipengaruhi dan dijajah oleh bangsa lain. 

 Dasar negara Indonesia tersebut dilambangkan menggunakan Garuda dimana masih ada gambar bintang, rantai, pohon beringain, kepala banteng, padi & kapas, yang mencerminkan arti menurut 5 sila Pancasila. Kemudian lambang negara Indonesia ini dianggap menggunakan Garuda Pancasila. 

Berikut ini adalah suara Pancasila:Ketuhanan Yang Maha EsaKemanusian Yang Adil dan BeradabPersatuan IndonesiaKerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ PerwakilanKeadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Agar lebih memahami apa arti Pancasila, maka kita dapat merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut adalah:1. Ir. Soekarno 

Menurut Bung Karno, pengertian Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yg turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya falsafah negara, tapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia.dua. Notonegoro 

Menurut Notonegoro, pengertian Pancasila adalah dasar falsafah & ideologi negara yang diharapkan menjadi etos bangsa Indonesia menjadi dasar pemersatu, lambang persatuan & kesatuan, dan sebagai pertahanan bangsa & negara Indonesia.3. Muhammad Yamin 

Menurut Muhammad Yamin, Pancasila dari menurut istilah Panca yang berarti lima & Sila yg berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah lakuyg krusial & baik. Dengan demikian Pancasila adalah lima dasar yg berisi pedoman atau anggaran tentang tingkah lakuyang penting & baik. 

Menurut berbagai sumber, kata Pancasila mulai dikenal sejak masa kerajaan Sriwijaya & Majapahit. Walaupun belum dirumuskan secara konkrit, dalam masa itu sila-sila pada Pancasila sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan dalam kerajaan. 

Berdasarkan buku Sutasoma karangan Mpu Tantular, arti Pancasila adalah “Berbatu Sendi yang Lima” atau bisa diartikan sebagai “Pelaksanaan Kesusilaan yg Lima”. 

Selain itu, Pancasila juga dituliskan dalam kitabAgama Budha yg ditulis dalam bahasa Pali (Pancha Sila). Pancha Sila adalah ajaran dasar moral agama Budha yg ditaati sang para pengikut Siddharta Gautama. Berikut ini merupakan isi Pancha Sila dalam ajaran Budha:Aku bertekad melatih diri buat menghindari pembunuhan.Aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan.Aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila.Aku bertekad buat melatih diri menghindari ucapan yg tidak benar (berbohong, berdusta, fitnah, omong kosong).Aku bertekad buat melatih diri menghindari segala minuman & makanan yg dapat mengakibatkan lemahnya kewaspadaan.Fungsi Pancasila Bagi Indonesia 

 Dalam kedudukannya menjadi dasar Negara, Pancasila memiliki beberapa fungsi. Mengacu pada pengertian Pancasila di atas, berikut ini merupakan beberapa fungsi Pancasila:1. Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia 

Semua negara memiliki jiwa. Di Indonesia, Pancasila menjadi jiwa Bangsa sehingga masyarakat Indonesia menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupannya.2. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia 

Bangsa Indonesia mempunyai keunikan tersendiri yang menjadi kepribadiannya & sebagai pembeda menggunakan negara lain. Keunikan tersebut diwujudkan dalam konduite dan perilaku mental rakyat Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila.3. Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum 

Hukum yg berlaku di Indonesia bersumber menurut Pancasila. Dengan kata lain, seluruh aturan yg berlaku tidak bertentangan menggunakan Pancasila yang sebagai dasar negara.4. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia 

Pancasila berfungsi menjadi etos bangsa Indonesia dan menjadi petunjuk berperilaku pada kehidupan sehari-hari. Segala bentuk asa moral Bangsa dan budaya wajibbersumber menurut Pancasila yang adalah satu-kesatuan yang tak terpisahkan.lima. Pancasila Sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia 

Cita-cita bangsa Indonesia adalah buat membentuk masyarakat yg adil & makmur pada seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tercantum pada pembukaan UUD 1945 yang menjelaskan mengenai Pancasila.6. Pancasila Sebagai Falsafah Hidup Bangsa 

Di pada Pancasila terkandung nilai-nilai kepribadian yang dipercayai paling benar, adil, bijaksana, & mempersatukan rakyat. Hal tersebut menciptakan Pancasila menjadi falsafah hayati bangsa Indonesia.7. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia 

Pancasila adalah menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara & kehidupan bernegara pada Indonesia. Dengan begitu, pada pengaturan pemerintahan Negara & kehidupan bermasyarakat pada Indonesia, harus selalu berlandaskan dalam Pancasila.8. Pancasila Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia 

Pancasila adalah hasil perjuangan dan perjanjian bersama wargadengan para pendiri bangsa Indonesia. Dengan begitu, maka semua elemen wargaIndonesia wajibmembela, mendukung, & memperjuangkan nilai-nilai luhur yg terkandung pada dalam Pancasila. 

Dalam pembukaan UUD 1945 sudah disebutkan tujuan Pancasila, yaitu menjadi Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. 

 Pancasila merupakan etos atau falsafah hayati berbangsa dan menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia. Seperti halnya juga disebutkan pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 11/MPR/1978 dalam lepas 22 Maret 1978, yg isinya; 

“Sesungguhnya sejarah sudah menyampaikan bahwa pancasila merupakan jiwa seluruh masyarakat Indonesia yang memberikan kekuatan hidup pada bangsa Indonesia dan membimbingnya dalam kehidupan lahir batin yg makin baik pada rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Bahwasanya pancasila yang sudah diterima dan ditetapkan sebagai dasar Negara seperti yg sudah diuji kebenarannya, keampuhan & kesaktiannya sehingga nir ada satupun kekuatan maupun pula yang bisa memisahkan Pancasila menurut kehidupan bangsa Indonesia” .

Akhir Kata

Demikianlah penerangan ringkas mengenai pengertian Pancasila, sejarah Pancasila, tujuan Pancasila, & fungsi Pancasila bagi Indonesia. Semoga artikel ini berguna dan menambah wawasan kamu.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel